Psycho Therapeut
Psychotherapeut
Woerden Zuidholland
 


Wat is psychotherapie?
OMDAT DE PRAKTIJK ZAL OPHOUDEN TE BESTAAN KUNNEN ER GEEN NIEUWE CLIENTEN MEER AANGEMELD WORDEN.

Psychotherapie is een verzamelnaam van behandelmethoden voor psychische klachten. De behandelmethoden waarvan de psychotherapie zich bedient zijn wetenschappelijk onderzocht. In psychotherapie staan gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener, de psychotherapeut, centraal. Mijn praktijk richt zich met name op psychotherapie voor personen vanaf plm. 18 jaar.   

Nadat een cliënt zich heeft aangemeld, zal een onderzoeksfase plaatsvinden welke uit enkele gesprekken bestaat. De onderzoeksfase wordt afgesloten met het bespreken van een behandelplan waarvoor uw instemming noodzakelijk is. In dit behandelplan wordt in grote lijnen aangegeven wat het doel van de behandeling is en wat de gebruikte behandelmethodiek zal zijn.

Meer informatie over psychotherapie is te vinden in de voorlichtingsfolder van de LVVP, klik hier.

De lengte van een behandeling varieert, de frequentie van de gesprekken eveneens; een en ander zal met u bij aanvang van de behandeling worden besproken. Indien u door uw huisarts verwezen wordt voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, betreft dit in de regel een behandeling van maximaal 12 contacten. Indien u verwezen wordt voor behandeling binnen de Specialistische GGZ (SGGZ) is het aantal sessies niet gemaximeerd. Individuele gesprekken duren over het algemeen 45 minuten, relatiegesprekken meestal 60-75 minuten. Met regelmaat zal de behandeling met u geëvalueerd worden.
In het kader van onderzoek naar effecten van behandeling en bejegening door uw behandelaar kan aan cliënten gevraagd worden aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling een of meer vragenlijsten in te vullen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst-module van de LVVP, het zogenoemde ROM-portal; voor meer informatie, klik hier. Ook kan een psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek soms deel uitmaken van de procedure.     

Het therapeutisch proces vindt plaats binnen de voor de beroepsgroep geldende kaders (zie ook de rubriek 'Praktijk'). De beroepscode schrijft o.a. voor dat een psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact.
De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekerings-maatschappij, een keuringsarts of Arbodienst.
De behandelaar zal in lijn met het standpunt van zijn beroepsvereniging geen verklaringen opstellen inzake uw psychisch functioneren waarmee een juridisch of materieel belang is gediend.
De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. (Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGZ via www.landelijkplatformggz.nl).
De psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.


 
Psychotherapeut Woerden

Gert Nooij

Bastion Maurits 8 • 3445 DD Woerden • Tel: 06 522 988 97