Psychotherapeut
Psychotherapeut
Woerden Zuidholland
 
Informatie over de praktijk
OMDAT DE PRAKTIJK ZAL OPHOUDEN TE BESTAAN KUNNEN ER GEEN NIEUWE CLIENTEN MEER AANGEMELD WORDEN.


Het betreft een eenmanspraktijk, die omwille van de professionele inbedding samenwerkt met collega’s. Op locaal niveau gebeurt dit met de vrijgevestigde psychotherapeuten in Woerden (zie www.vprw.nl). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld consultatie, waarneming en wachtlijstbeheer goed gewaarborgd worden. Ik neem deel aan intervisiegroepen ter bevordering van de kwaliteit van behandelingen. Periodiek vindt met collega’s overleg plaats om indicatiestellingen te toetsen.
Behandeling en intercollegiaal overleg vindt plaats met inachtneming van het voor de beroepsgroep geldende beroepsgeheim en de beroepscode, zoals vastgelegd in de WGBO; zie ook www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl.
Voor het welslagen van een behandeling is vertrouwelijkheid en afstemming op de wensen en mogelijkheden van cliënten van groot belang. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Deze vereniging heeft kwaliteitseisen opgesteld voor het uitvoeren van behandelingen in de vrijgevestigde praktijk. Aan deze kwaliteitseisen moeten aangesloten therapeuten voldoen. In het najaar van 2014 is de praktijk getoetst op deze kwaliteitseisen. Tijdens de daartoe gehouden visitatie is gebleken dat de praktijk voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Op de site van de LVVP treft u allerlei voor cliënten nuttige informatie aan, klik hier.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op de pagina ‘Belangrijke adressen en links’ treft u links aan naar het kwaliteitsstatuut van deze praktijk en naar documenten die in samenhang met dit kwaliteitsstatuut gelezen kunnen worden; zie ook www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30259521.Gert Nooij

 
Psychotherapeut Woerden
Psychiater Zuid Hollland
Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psychotherapeut

Gert Nooij

Bastion Maurits 8 • 3445 DD Woerden • Tel: 06 522 988 97